feedback on sui wallet

Hello, I would like to make feedback on the UI of the Sui Wallet in the section “Staking” it would be nice to integrate a search bar to select the validator in the future, it will facilitate the search.

8 Likes

I’m talking about the official Sui Wallet, I haven’t tested the others yet.

2 Likes

Đúng rồi nên có thanh tìm kiếm ở validator bởi vì không phải validator nào cũng hoạt động tốt có nhiều cái bị lỗi.nên phải lựa cái tốt để staked nên không có chỗ tìm kiếm thì tìm hơi lâu.